© Thomas Prenner/futurezone.at

Archiv
10/10/2012

Das Padfone in Bildern

Asus Padfone

Asus Padfone

Asus Padfone

Asus Padfone

Asus Padfone

Asus Padfone

Asus Padfone

Asus Padfone

Asus Padfone

Asus Padfone

Asus Padfone

Asus Padfone

Asus Padfone

Asus Padfone